Τάξη: Β' - Γ' Λυκείου
Ενότητα: Χρήση Συνεργατικών Εργαλείων Διαδικτύου Web 2.0 – Wikis
Θέμα: Δημιουργία ενός Wiki για τα Νησιά της Ελλάδας

Η εργασία αυτή είναι μία καινοτόμος εργασία για δύο λόγους:
  1. Θα γίνει σε συνεργασία δύο σχολείων (Γενικό Λύκειο Πεντάπολης και Γενικό Λύκειο Πλωμαρίου), και
  2. θα υλοποιηθεί ομαδικά με χρήση ενός προηγμένου Web 2.0 συνεργατικού εργαλείου Διαδικτύου, όπως είναι το Wiki

Στόχος

Στόχος είναι η δημιουργία ενός wiki που θα αφορά τα νησιά της Ελλάδας.

Θέμα εργασίας

Το θέμα της εργασίας είναι «Τα νησιά της Ελλάδας». Κάθε ομάδα θα αναλάβει την παραγωγή υλικού για ένα νησί της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα η παραγωγή υλικού θα περιλαμβάνει:
1. Πληροφορίες και φωτογραφίες για το νησί (αυτό θα το αναλάβουν και τα τέσσερα μέλη της ομάδας). Ας σημειωθεί ότι θα πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά σε κάθε πηγή που θα χρησιμοποιήσετε (ιστοσελίδα ή βιβλίο).

2. Άλλο υλικό όπως:
· Βίντεο με φωτογραφίες για το νησί που θα έχει δημιουργηθεί είτε με την web 2.0 εφαρμογή Animoto είτε με την web 2.0 εφαρμογή Flixtime.
· Παρουσίαση για το νησί που θα δημιουργηθεί είτε με την web 2.0 εφαρμογή Prezi είτε με την εφαρμογή Powerpoint.
· Χάρτη τοποθεσιών που θα δημιουργηθεί στο Google Maps.
Στα παραπάνω το κάθε μέλος της ομάδας θα δημιουργήσει κάτι διαφορετικό. Ας σημειωθεί ότι το υλικό αυτό μπορεί να αφορά τις παραλίες του νησιού, την ιστορία του, τα αξιοθέατα του, τα ξενοδοχεία του κ.λ.π.

Διάρκεια υλοποίησης

Η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε τέσσερις διδακτικές ώρες. Πιο συγκεκριμένα:
  • Παραγωγή υλικού: 2 διδακτικές ώρες
  • Σχολιασμός υλικού: 1 διδακτική ώρα
  • Βελτίωση του υλικού: 1 διδακτική ώρα